en

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.nowehoryzonty.pl/sklep.do

§ 1 Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.nowehoryzonty.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;
 2. Sklep - część Serwisu, umieszczona w domenie www.nowehoryzonty.pl/sklep.do, w której Sprzedawca oferuje Produkty;
 3. Sprzedawca - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 4. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu; Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. Produkty - towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
 6. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktu między Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między Sprzedawcą a Kupującym konieczne jest założenie przez Kupującego konta w Serwisie zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.nowehoryzonty.pl.
 3. W przypadku zawierania umowy sprzedaży Produktu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów do Kupujących wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży Produktu

 1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny brutto Produktów.
 2. Umieszczenie Produktu w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Kupującego.
 3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego ilości, sposobu płatności i dostawy.
 4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Kupującego.
 6. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.
 7. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego należności na poczet zamówienia Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie Sprzedawca informuje o tym Kupującego odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Kupującego należności na poczet zamówienia, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.

§ 4 Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.
 2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym: płatność gotówką przy odbiorze Produktu lub płatność kartą płatniczą.
 3. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 2 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku zapłaty pełnej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w powyższym terminie, Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, po uprzednim poinformowaniu Kupującego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Jeżeli Kupujący zapłacił część należnej kwoty, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Momentem zapłaty ceny jest:
  1. w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Sprzedawcy,
  2. w przypadku płatności gotówką - moment dokonania wpłaty.

§ 5 Dostawa Produktu

 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera albo odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy).
 2. Koszt dostawy zależy w szczególności od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu płatności. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
 4. W przypadku dokonania zamówienia na kilka Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. Termin wysłania Produktu przez Sprzedawcę do Kupującego określony jest w Sklepie. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności z góry Produkt wysyłany jest po zapłacie pełnej należności.
 6. Termin dostawy zależy od wybranej przez Kupującego opcji dostawy.
 7. Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie wydania Produktu Kupującemu.

§ 6 Prawo odstąpienia

 1. Kupującym niebędącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy zawartej ze Sprzedawcą. Prawo to przysługuje od momentu zawarcia umowy sprzedaży Produktu do upływu 24 godzin po zapłacie ceny przez Kupującego lub do momentu wysłania Produktu przez Sprzedającego. Prawo to wykonuje się wyłącznie przez anulowanie zamówienia w Serwisie w zakładce "Moje zamówienia".
 2. Kupującym będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży Produktu zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz poniższymi postanowieniami.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w terminie 14 dni od dnia :
  1. objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może, lecz nie musi być złożone na formularzu, którego wzór jest zamieszczony TUTAJ.
 5. Kupujący, o którym mowa w ust. 2, ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu również przez anulowanie zamówienia w Serwisie w zakładce "Moje zamówienia". Możliwość skorzystania z tego sposobu wygasa najpóźniej 24 godziny po dokonaniu zapłaty. Po upływie tego czasu Kupujący może skorzystać ze sposobu opisanego w ust. 4 powyżej.
 6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje w odniesieniu do nagrań dźwiękowych, wizualnych albo do programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 8. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym zapłacone przez Kupującego należności na poczet wydatków w postaci kosztów dostawy Produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Kupujący nie wskaże inaczej.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz poniższe postanowienia:
  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem jednego roku od wydania Produktu Kupującemu.
  2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po odebraniu Produktu, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Kupujący pokrywa koszty wymiany Produktu na niewadliwy lub zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem Kupującego od umowy w wyniku realizacji uprawnień z rękojmi.
 2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz poniższe postanowienia:
  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu.
  2. W razie stwierdzenia wady Produktu Kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę podając opis stwierdzonej wady oraz wskazując czego żąda od Sprzedawcy.
  3. Wadliwy Produkt Kupujący powinien wysłać na adres Sprzedawcy. Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
  4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania Kupującego zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży Produktu, w tym związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący może składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres podany w § 9 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy, adres e-mail Kupującego, przyczynę reklamacji oraz informację o tym czego domaga się Kupujący.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia składane Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@nowehoryzonty.pl lub pod numer telefonu: (022) 530-66-59.
 2. Do umowy sprzedaży Produktu zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 12 maja 2015 r.

Regulamin obowiązujący do dnia 11 maja 2015 roku