en

Regulamin MFF T-Mobile Nowe Horyzonty 2017

§1.
INFORMACJE OGÓLNE

1.1
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Zamenhofa 1 wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904 (zwane dalej: Organizatorem) jest organizatorem 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty (zwanego dalej: Festiwalem) w tym: odbywającego się w ramach Festiwalu Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty (zwanego dalej: Konkurs).

1.2
Festiwal odbędzie się w dniach od3 do13 sierpnia 2017 roku we Wrocławiu, w miejscach wybranych przez Organizatora.

1.3.
Szczegółowe informacje na temat profilu Festiwalu oraz sekcji programowych Festiwalu znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu: www.nowehoryzonty.pl

1.4
Zgodnie z decyzją Organizatora do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne, z zastrzeżeniem iż zrealizowane zostały po 1 stycznia 2016 roku.

1.5
Filmy zakwalifikowane do Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty winne być dostarczone Organizatorowi na następujących nośnikach: DCP, 35mm, Blu-ray. Filmy na innych nośnikach, w tym w postaci pliku, mogą zostać pokazane wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Festiwalu.

1.6
Festiwal preferuje polskie premiery. Organizator zastrzega, iż do Konkursu nie można zgłaszać filmów, które były wcześniej prezentowane w Polsce. W przypadku Konkursu Festiwal preferuje premiery światowe, międzynarodowe i europejskie.

1.7
Selekcję filmów oraz zapraszanie filmów na Festiwal Organizator powierza Festiwalowej Komisji Selekcyjnej. Festiwalowa Komisja Selekcyjna zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie pokazany.

1.8
Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 15 czerwca 2017 roku.

§2.
MIĘDZYNARODOWY KONKURS NOWE HORYZONTY


Konkurs to platforma służąca prezentacji odważnego kina artystycznego, szukającego nowych form wyrazu, wykraczającego daleko poza granice konwencjonalnego filmu. To miejsce dla wizjonerów kina i artystów bezkompromisowych, którzy mają odwagę iść obraną przez siebie drogą wbrew panującym modom i opowiadać o rzeczach najważniejszych swoim niepowtarzalnym językiem. W Konkursie znajdują się nowatorskie filmy fabularne, kreacyjne filmy dokumentalne, filmy eksperymentalne i animowane.

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział filmy:

  • o czasie trwania powyżej 60 minut,

  • zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z §1 pkt. 1.4.,

  • nieprezentowane wcześniej w Polsce na żadnych pokazach publicznych, z zastrzeżeniem iż preferowane są przez Organizatora premiery światowe, międzynarodowe i europejskie.

2.2. Nagrody przyznawane w Konkursie*:

  • Grand Prix dla reżysera najwyżej ocenionego filmu oraz 20 000 Euro przyznawane przez międzynarodowe Jury.

  • Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu przyznawana przez publiczność.

  • Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, FIPRESCI.

Organizator zastrzega, iż żadna z powyższych nagród nie może zostać przyznana ex-aequo, Jury może przyznać tylko jedno wyróżnienie.

§3.
SEKCJE POZAKONKURSOWE

3.1
Pokazy galowe; Mistrzowie; Odkrycia - filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach, zarówno zrealizowane przez uznanych twórców, jak i odkrycia.

3.2

Filmy o sztuce - nowatorskie, kreacyjne filmy dokumentalne oraz docu-fiction o sztuce, muzyce, kulturze.

3.3
Nocne szaleństwo - najnowsze filmy bawiące się konwencjami i nawiązujące do kina gatunków.

3.4
Trzecie oko - filmy realizowane przez artystów związanych z innymi dziedzinami sztuki.

3.5
Kinematografie narodowe lub regionalne - wybrane kinematografie wzbogacone o prezentację kultury danego kraju lub regionu. W 2017 roku odbędzie się przegląd nowego kina izraelskiego z lat 2014-2017.

§4. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY

4.1
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Organizator ustala na dzień 22 marca 2017 roku.

4.2
Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, filmu wraz z kompletnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz zestawem obowiązkowych załączników.

4.3
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników selekcji najpóźniej 40 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

4.4
Organizator poinformuje o wynikach selekcji wyłącznie Zgłaszających, których filmy zostały zakwalifikowane do programu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.

4.5
Organizator nie zwraca materiałów (w tym: DVD) nadesłanych przez Zgłaszających w związku z Konkursem. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum festiwalowego.

4.6
Na Festiwalu prezentowane są filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi i polskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Polskie napisy prezentowane są w elektronicznym systemie synchronizacji napisów. Zgłaszający zobowiązani są udostępnić organizatorom oryginalną listę dialogową, listę angielskich napisów oraz link do filmu lub DVD z angielskimi napisami.

4.7
Do każdego zakwalifikowanego filmu Festiwal musi otrzymać: streszczenie filmu, fotosy z filmu, biografię i filmografię reżysera oraz podstawową listę płac.

4.8
Każdy z filmów może być pokazany na Festiwalu nie więcej niż 3 razy.

4.9
Dyrekcja Festiwalu przygotowuje kalendarz projekcji.

§5.
PROMOCJA

5.1
W przypadku zakwalifikowanych filmów Zgłaszający będą proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych filmów (w tym: plakatów, ulotek, trailerów, etc.).

5.2
Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych dotyczących Festiwalu (w tym: katalogu, programu, informacji prasowych, itp.).

5.3
Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

§6.
TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW

6.1
Kopie filmów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu powinny zostać dostarczone do biura Organizatora w Warszawie do dnia 5 lipca 2017 roku.

6.2
Transport kopii filmów, jeśli nie ustalono inaczej, opłaca Organizator:

a) do i z Polski, jeśli kopia jest wysyłana od i do wypożyczającej ją firmy (Producent/Agencja Sprzedaży (Sales Agent)).

b) w jedną stronę (wyłącznie import do Polski), jeśli kopia jest odsyłana na inny festiwal filmowy.

6.3
Wszystkie kopie filmów prezentowanych na Festiwalu są ubezpieczone przez Organizatora od momentu dostarczenia ich do biura Organizatora do momentu przekazania ich kurierowi w celu odesłania.

6.4
Organizator Festiwalu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej, z zastrzeżeniem iż odpowiedzialność Organizatora za uszkodzenie lub zagubienie kopii jest ograniczona do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

6.5
Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do biura Organizatora w formie pisemnej w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu.

6.6
Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 15 września 2017 roku, o ile Organizator i Zgłaszający nie ustalą inaczej.

§7.
PRAWA DO FILMU

7.1
Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone filmy, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu. W szczególności zgłaszający Film do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:

1) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego filmu (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie,

2) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub stosowne licencje w tym zakresie,

3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.

7.2
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu do Festiwalu, zawieszenia udziału filmu w Festiwalu lub prawo wycofania filmu z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia wiadomości, że film zgłoszony do udziału w Festiwalu lub jego wyświetlanie podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.

7.3
Zgłaszający film do udziału w Festiwalu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).

7.4

Postanowienia punktów 7.1-7.3 stosuje się również w odniesieniu do materiałów promocyjnych, o których mowa w § 5.

§8.
DANE OSOBOWE

8.1
Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.

8.2
Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmu i artystów wykonawców. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej,

3) numer telefonu,

4) zawód.

8.3
Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu.

8.4
Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.

§9.
UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora Festiwalu.

Płyty DVD należy przesłać na adres:

MFF T-Mobile Nowe Horyzonty
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel: +48 22 530 66 40
fax: +48 22 831 06 63
www.nowehoryzonty.pl
e-mail: festiwal@nowehoryzonty.pl

* Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 UPDOF, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potraceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %.

W przypadku zwycięzców będących artystami lub twórcami, którzy nie są polskimi rezydentami Stowarzyszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF pobierze zaliczkę na podatek wg stawki 20 %, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku przedstawienia przez nierezydenta certyfikatu rezydencji podatkowej, Stowarzyszenie pobierze zaliczkę na podatek w wysokości określonej w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.